Replacement Elements

Miratech Catalyst Services ช่วยนำความยุ่งยากในการบำรุงรักษาของระบบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกจากความยุ่งยากที่คุณต้องเจอ, นั่นจึงทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาหลักของคุณได้อย่างเต็มที่… คุณจะพบกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา การสนับสนุนการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์เสริมของ Catalyst… และยิ่งไปกว่านั้น Miratech ยังขอเสนออุปกรณ์เสริมที่มีประสิทธิภาพคุ้มค้าคุ้มราคาสำหรับ Catalyst ทุกรุ่น, โดยเฉพาะสารตั้งต้นสามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์ของ Stationary เครื่องยนต์ ลูกสูบ ฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (reciprocating engine catalytic converter) – 3-way catalytic, oxidation, และ SCR catalysts สำหรับการเสนอราคาของ Replacement Catalysts กรุณาติดต่อเรา MIRATECH.

Miratech Catalyst Services ช่วยนำความยุ่งยากในการบำรุงรักษาของระบบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกจากความยุ่งยากที่คุณต้องเจอ, นั่นจึงทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาหลักของคุณได้อย่างเต็มที่… คุณจะพบกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา การสนับสนุนการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์เสริมของ Catalyst… และยิ่งไปกว่านั้น Miratech ยังขอเสนออุปกรณ์เสริมที่มีประสิทธิภาพคุ้มค้าคุ้มราคาสำหรับ Catalyst ทุกรุ่น, โดยเฉพาะสารตั้งต้นสามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์ของ Stationary เครื่องยนต์ ลูกสูบ ฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (reciprocating engine catalytic converter) – 3-way catalytic, oxidation, และ SCR catalysts

สำหรับการเสนอราคาของ Replacement Catalysts กรุณาติดต่อเรา MIRATECH.

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes