Emissions Regulations

การควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษ Miratech มีบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎข้อบังคับในการปล่อยก๊าซมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แบบแก๊ส… ความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรในกฎระเบียบและข้อบังคับในโรงงาน มีดังต่อไปนี้:: – Tier 4 Interim and Final – ข้อบังคับของ EPA Quad J, Z และ O – RICE NESHAP – มาตรฐาน MACT – California Air Resources Board (CARB) – มาตรฐาน Ozone Changes ที่อยู่ในมาตรฐาน National Ambient Air Quality (NAAQS) – มาตรฐาน Canadian Province – U.S. State Implementation Plans – มาตรฐาน World Bank – […]

การควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษ

Miratech มีบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎข้อบังคับในการปล่อยก๊าซมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แบบแก๊ส… ความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรในกฎระเบียบและข้อบังคับในโรงงาน มีดังต่อไปนี้::

– Tier 4 Interim and Final

– ข้อบังคับของ EPA Quad J, Z และ O

– RICE NESHAP

– มาตรฐาน MACT

– California Air Resources Board (CARB)

– มาตรฐาน Ozone Changes ที่อยู่ในมาตรฐาน National Ambient Air Quality (NAAQS)

– มาตรฐาน Canadian Province

– U.S. State Implementation Plans

– มาตรฐาน World Bank

– มาตรฐาน T. A. Luft

 

Miratech มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงงานของคุณปลอดจากก๊าซมลพิษและรักษาหลักเกณฑ์การปล่อยมลพิษไปพร้อมๆกัน

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes