Air/Fuel Ratio Control (AFRC)

MIRATECH’s MEC-R™ (ที่ใช้กับระบบ Rich-burn) และ MEC-L™ (ที่ใช้กับระบบ Lean-burn) “Air/Fuel Ratio Controllers (AFRC)” เพื่อให้การสังเกตความผิดปกติในการทำงานและให้การควบคุมในการผสมผสานของอากาศและน้ำมันเพื่อการการแปรรูปคาร์บอน… และระบบยังให้การออกแบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระบวนการทำงานของระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Miratech ขอเสนอเครื่องควบคุม Rich burn ทั้ง3 ระดับ (ซึ่งมีทั้งแบบ MEC-R, MEC-R1และ MEC-R9) ที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้…อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Rich burn คือระบบ MEC-R ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า MIRATECH 3-way catalyst เพื่อรักษา อากาศ/น้ำมัน ให้สามารถรักษาสภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างของความเร็ว, คุณภาพน้ำมัน, สภาวะแวดล้อม, และ บารอมิเตอร์ความกดอากาศ ได้อย่างดี

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Lean burn คือ MIRATECH’s MEC-L control ที่ช่วยให้การปล่อยก๊าซมลพิษและทำให้การสันดาปมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Oxidation ในCatalysts

 

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes