ACIS (SCR Controller)

Miratech SCR มีขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ 2 ขั้นตอน คือ: 1) ขั้นตอนการ SCR คือขั้นตอนที่ช่วยลดค่า NOx และ 2) ขั้นตอน Oxidation จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยลดค่า CO และ HC… เทคโนโลยี Analysis Controlled Injection System (ACIS™) ของ Miratech ทำให้ขั้นตอนการ SCR เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น… ข้อมูลการแสดงภาพที่รวดเร็วของ ACIS™ เป็นกุญแจสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลและฟังชันการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ACIS™ (analysis controlled injection system) วัดค่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ในก๊าซเสีย… การวัดปริมาณของสารตั้งต้นนี้ ที่จะฉีดเข้าไปในช่องของก๊าซเสียได้ถูกคำนวณแล้ว… ก๊าซไนตริกออกไซด์ใน Closed-loop เป็นการวัดค่าอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้น ขั้นตอนของการ SCR-catalyst (ค่าการตรวจสอบการปล่อยก๊าซจะมีการปรับปรุงทุกๆห้านาที.) และนั่นทำให้ได้ค่ามาตรฐานมลพิษไอเสียที่ต่ำมากอีกด้วย

ระบบการวัดค่าและการ dosing unit ทำให้ส่วนของระบบควบคุมเป็นไปในทางเดียวกัน… ทำให้ค่าใช้จ่าย, เวลาในการติดตั้งและขั้นตอนในการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสั่งในการดัดแปลงระบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย, มีตัวเลือกการใช้งานที่หลากหลาย… เพียงคุณใช้สินค้าของเรา เราก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณทุกเมื่อ… และมากไปกว่านั้น คุณยังสามารถอัพเกรดระบบมาตรฐานที่มีอยู่ได้อีกด้วย

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes